Tác giả Áo Vải Thiên Kiêu - Danh sách truyện của tác giả Áo Vải Thiên Kiêu

Áo Vải Thiên Kiêu

Đổi đan dược, xây tông môn, thăng công pháp, thu đệ tử . Tiêu Vân vì hoàn thành sư tôn trước khi chết nguyện vọng, không ngừng mạnh lên, chế tạo vạn cổ đệ nhất tông môn . "Tông chủ, đệ tử bị Kiếm Tông tông chủ đả thương, làm sao bây giờ?"