Tác giả Thập Nhị Nguyệt Ba La - Danh sách truyện của tác giả Thập Nhị Nguyệt Ba La

Thập Nhị Nguyệt Ba La

Xuyên toa huyễn tưởng vị diện, tiếp nhận nhiệm vụ đều là không rời đầu gây sự phá hư, để Quách Tĩnh Hoàng Dung không thể cùng một chỗ, Triệu Mẫn không thể gả Trương Vô Kỵ, Tiểu Long Nữ không thể yêu Dương Quá, Đinh Xuân Thu cùng Cưu Ma Trí nhất định phải tương ái

Đám pháo hôi, các ngươi thoát khỏi thống khổ cơ hội tới ... Bất luận ngươi là nhân vật chính vai phụ vẫn là nước tương đảng? Chỉ muốn ngươi chết đến thật sự đen đủi, trạm cấp cứu có thể chửng cứu sinh mạng của các ngươi. Ngươi là chính phái tà phái vẫn l&ag